head
Home About us Masterpiece Check Construgtion Knowledge Promotion Contact us Design
เลือกภาษา :
  English ภาษาไทย
 
 
7.สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานเขียนแบบ
 
 

   สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานเขียนแบบก่อสร้าง(กรณีที่ไม่เซ็นต์แบบใดๆทั้งสิ้น)

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานเขียนแบบ.(กรณีที่ไม่เซ็นต์แบบใดๆทั้งสิ้น)

1.แบบสถาปัติ       (12-19 แผ่น)    
1.1 สารบัญแบบ   
1.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง   
1.3 สัญลักษณ์ประกอบแบบ   
1.4 ผังบริเวณ   
1.5 แปลนพื้นชั้นล่าง     
1.6 แปลนพื้นชั้นบน   
1.7 แปลน หลังคา   
1.8 รูปด้านที่ 1   
1.9 รูปด้านที่ 3   
1.10 รูปตัด-A   
1.11 แบบขยายห้องน้ำ 1-2   
1.12 แบบขยายห้องน้ำ 3-4   
1.13 แบบแสดงการติดตั้งสุขภัณฑ์   
1.14 แบบขยายประตู   
1.15 แบบขยายหน้าต่าง   
1.16 แบบขยายบัวปูน 1-2
      แบบขยาย ระแนง   
1.17 แบบ  ขยายเอ็น  ทับหลัง   
1.18 แบบ  ขยายหลังคา   
1.19 แบบ ขยาย บันได
                                   
   2.แบบโครงสร้าง    (5-10   แผ่น)    
2.1 แปลนฐานราก   
2.2 แปลนโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นล่าง   
2.3 แปลนโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นบน   
2.4 แปลนโครงสร้างหลังคา   
2.5 แบบขยายโครงสร้าง 1   
2.6 แบบขยายโครงสร้าง 2   
2.7 แบบขยายโครงสร้าง 3   
2.8 แบบขยายโครงสร้าง 4   
2.9 แบบขยายโครงสร้าง 5   
2.10 รายการประกอบแบบโครงสร้าง

   3.แบบไฟฟ้า         (3-4   แผ่น)    
3.1 รายการประกอบแบบไฟฟ้า   
3.2 แปลน ไฟฟ้า ชั้นล่าง   
3.3 แปลน ไฟฟ้า ชั้นบน
 .

    4.แบบสุขาภิบาล    (5-7   แผ่น
4.1 รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
4.2 แปลน สุขาภิบาล ชั้นล่าง   
4.3 แปลน สุขาภิบาล ชั้นบน   
4.4 แบบขยายบ่อดักไขมันและบ่อพักน้ำฝน   
4.5 แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

  BOQ(Bill Of Quantity) 
  ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างเพื่อกู้ธนาคาร

   ทางบริษัทจะถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างให้ฟรี เพื่อกู้แบ้งค์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อไว้ซื้อวัสดุก่อสร้าง  โดยใช้โปรแกรม ESTIMATE ในการหาค่าเฉลี่ยต่างๆตามการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีค่าที่ใกล้เคียงประมาณ 90%ของค่าเหมารวม  แต่ปริมาณวัสดุบางรายการจะมีค่าความแม่นยำแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของวัสดุ สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยละเอียดประมาณ 5แผ่นขนาดA4

  RECIEVE

  1.แบบสถาปัติ         (12-19 แผ่น)  
  2.แบบโครงสร้าง    (5-10   แผ่น)  
  3.แบบไฟฟ้า           (3-4     แผ่น)  
  4.แบบสุขาภิบาล    (5-7     แผ่น)  
  5.BOQ เพื่อกู้ธนาคาร  
  6.PDF ไฟล์  
    ปริมาณจะมากขึ้นเมื่อจำนวนชั้นมากขึ้นขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ขอรับรองว่าเป็นมาตรฐานที่สูง ผลงานที่ออกมานั้นตามหลักวิศวกรรมที่ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานเขียนแบบก่อสร้าง(กรณีที่จ้างเซ็นต์แบบเพิ่มร่วมด้วย)

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานเขียนแบบ.(กรณีที่จ้างเซ็นต์แบบร่วมด้วย)

1.แบบสถาปัติ       (12-19 แผ่น)    
1.1 สารบัญแบบ   
1.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง   
1.3 สัญลักษณ์ประกอบแบบ   
1.4 ผังบริเวณ   
1.5 แปลนพื้นชั้นล่าง     
1.6 แปลนพื้นชั้นบน   
1.7 แปลน หลังคา   
1.8 รูปด้านที่ 1   
1.9 รูปด้านที่ 3   
1.10 รูปตัด-A   
1.11 แบบขยายห้องน้ำ 1-2   
1.12 แบบขยายห้องน้ำ 3-4   
1.13 แบบแสดงการติดตั้งสุขภัณฑ์   
1.14 แบบขยายประตู   
1.15 แบบขยายหน้าต่าง   
1.16 แบบขยายบัวปูน 1-2
      แบบขยาย ระแนง   
1.17 แบบ  ขยายเอ็น  ทับหลัง   
1.18 แบบ  ขยายหลังคา   
1.19 แบบ ขยาย บันได   
                                
   2.แบบโครงสร้าง    (5-10   แผ่น)    
2.1 แปลนฐานราก   
2.2 แปลนโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นล่าง   
2.3 แปลนโครงสร้าง คาน พื้น ชั้นบน   
2.4 แปลนโครงสร้างหลังคา   
2.5 แบบขยายโครงสร้าง 1   
2.6 แบบขยายโครงสร้าง 2   
2.7 แบบขยายโครงสร้าง 3   
2.8 แบบขยายโครงสร้าง 4   
2.9 แบบขยายโครงสร้าง 5   
2.10 รายการประกอบแบบโครงสร้าง

   3.แบบไฟฟ้า         (3-4   แผ่น)    
3.1 รายการประกอบแบบไฟฟ้า   
3.2 แปลน ไฟฟ้า ชั้นล่าง   
3.3 แปลน ไฟฟ้า ชั้นบน .


    4.แบบสุขาภิบาล    (5-7   แผ่น
4.1 รายการประกอบแบบสุขาภิบาล
4.2 แปลน สุขาภิบาล ชั้นล่าง   
4.3 แปลน สุขาภิบาล ชั้นบน   
4.4 แบบขยายบ่อดักไขมันและบ่อพักน้ำฝน   
4.5 แบบขยายถังบำบัดน้ำเสีย

  BOQ(Bill Of Quantity) 
  ถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างเพื่อกู้ธนาคาร

   ทางบริษัทจะถอดปริมาณวัสดุก่อสร้างให้ฟรี เพื่อกู้แบ้งค์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อไว้ซื้อวัสดุก่อสร้าง  โดยใช้โปรแกรม ESTIMATE ในการหาค่าเฉลี่ยต่างๆตามการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีค่าที่ใกล้เคียงประมาณ 90%ของค่าเหมารวม  แต่ปริมาณวัสดุบางรายการจะมีค่าความแม่นยำแตกต่างกันแล้วแต่ประเภทของวัสดุ สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ โดยละเอียดประมาณ 5แผ่นขนาดA4

  RECIEVE

  1.แบบสถาปัติ         (12-19 แผ่น)  
  2.แบบโครงสร้าง    (5-10   แผ่น)  
  3.แบบไฟฟ้า           (3-4     แผ่น)  
  4.แบบสุขาภิบาล    (5-7     แผ่น)  
  5.BOQ เพื่อกู้ธนาคาร  
  6.PDF ไฟล์  
    ปริมาณจะมากขึ้นเมื่อจำนวนชั้นมากขึ้นขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ขอรับรองว่าเป็นมาตรฐานที่สูง ผลงานที่ออกมานั้นตามหลักวิศวกรรมที่ดี

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่ม กรณีมีการเซ็นต์แบบเพิ่มด้วย

สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่ม  กรณีใช้วิศวกรโยธา และมีรายการคำนวณโครงสร้าง  

   พร้อมแบบA3 3ชุด 
1.รายการคำนวณโครงสร้าง 1เล่มพร้อมเซ็นต์
   กำกับทุกใบ      
2.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
   คุม      
3.สำเนาใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (กว)

สอบถามราคาเพิ่มเติมครับ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่ม  กรณีมีเพิ่มสถาปนิกเซ็นต์รับรองแบบ      

1.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
   (น4)กรณีที่มีวิศวกรเซ็นต์แบบด้วย      
2.หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัติยกรรม
    ควบคุม      
3.สำเนาใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (กว)

 

สอบถามราคาเพิ่มเติมครับ

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
บริษัท บลัซเซลบิวดิ้ง จำกัด 26/4 หมู่ 6 ตำบล.กุฏโง้ง อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140
โทร.038-366185,  dtac0814-369963, true 083-8255825 email : blussel@gmail.com
Copyright @ 2009 Blussel building Co.,Ltd. All rights reserved. Administrator